Giáo trình Phương pháp dạy học chuyên ngành - CĐ Sư phạm kỹ thuật Vinh

Giáo trình Phương pháp dạy học chuyên ngành - CĐ Sư phạm kỹ thuật Vinh gồm 2 phần. Phần 1: Trình bày những cơ sở lý luận của phương pháp dạy học chuyên ngành, cách viết mục tiêu, phương pháp phân tích nội dung các môn học lý thuyết và thực hành để lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học phù hợp với môn học chuyên ngành. Phần 2: Phân tích vị trí bài học, viết mục tiêu, xác định những công việc chuẩn bị cho dạy và học, xây dựng phương pháp dạy học cho các bài giảng lý thuyết và thực hành với các chuyên môn nghề khác nhau.