Giáo trình Logic học - CĐ Sư phạm kỹ thuật Vinh

Nội dung của Giáo trình Logic học - CĐ Sư phạm kỹ thuật Vinh chủ yếu cung cấp những kiến thức cơ bản về Lôgíc hình thức, giúp sinh viên hiểu được các hình thức và quy tắc, quy luật chi phối sự phát triển của tư duy con người. Từ đó nâng cao trình độ tư duy, tạo ra thói quen suy nghĩ lôgíc, nâng cao tính chính xác trong ngôn từ. Đồng thời định hướng và chỉ đạo đúng đắn hoạt động của mỗi con người. Mặt khác, giúp sinh viên biết vận dụng những quy luật, quy tắc và các phương pháp lôgíc để tiếp thu có hiệu quả kiến thức của những môn khoa học khác, biết sử dụng những tri thức đó vào việc nghiên cứu khoa học và xây dựng nội dung các bài giảng trong quá trình TTSP và dạy nghề tương lai.